Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden:

1. Wij behouden ons het recht voor, onze leveringstermijnen te herzien, in geval van overmacht en andere onvoorziene omstandigheden.
2. Om geldig te zijn moet elke klacht binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden meegedeeld.
3. Onze facturen zijn betaalbaar te Hoogstraten uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, zonder korting. Iedere laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning een intrest opbrengen van 1 % per maand en dit vanaf de factuurdatum tot op de datum van de definitieve betaling. Ingeval van laattijdige betaling zal het factuurbedrag automatisch verhoogd worden met een schadevergoeding naast en boven de factuurwaarde en de intresten ten bedragen van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.
4. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd en voor bedragen tot 1250 euro uitsluitend het vredegerecht van Hoogstraten
5. De goederen reizen op risico van de klant, zelf indien franco verstuurd.
6. De geleverde en aangevoerde goederen worden niet teruggenomen.

Via de volgende link kan je de bestellijst voor groothandelaars downloaden. Deze kan je invullen en doorsturen via e-mail of fax.

bestellijst groothandel 2016